گزارش ذخیره

این شرکت ها بدون مدیر عامل در حال پیشرفت هستند - زبان انگلیسی


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٦/٢٩ (١ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن