گزارش ذخیره

فکر کردن در انگلیسی | 5 تمرین برای توقف ترجمه در سر


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٤/٢٩ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:11 تمرین شماره 1 - راشل را توصیف کنید
02:22 تمرین شماره 2 - خودتان را توصیف کنید
02:42 تمرین شماره 3 - محیط راشل را توصیف کنید
05:22 تمرین شماره 4 - محیط خود را توصیف کنید
07:00 تمرین شماره 5 - شرح صحنه "Goodwill Hunting"
09:00 بررسی واژگان

فرستادن