گزارش ذخیره

i’m get… i’ve been… i’m thinking… i’ve done… انگلیسی روزانه | انگلیسی صحبت کنید


کانال استودیو جیمز کانال استودیو جیمز
٥٧٤,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/٣٠ (٩ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:03 I'm getting... جملات انگلیسی
05:08 I've been ... جملات انگلیسی
10:11 I'm thinking... جملات انگلیسی
15:04 I've done... جملات انگلیسی

فرستادن