گزارش ذخیره

10 کلمه ای که آمریکایی ها اشتباه می گویند


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٧/٠١ (٣ سال قبل)

00:00 Trump Mispronounces!
01:29 Yosemite
02:31 Obama Mispronounces!
02:44 Corpsman and Corps
05:07 Nuclear
06:21 Realtor
07:12 Cache vs Cachet
09:19 Cliché
10:07 Debris
10:38 Debt

فرستادن