گزارش ذخیره

بیش از 60 مترادف فوق العاده مفید در انگلیسی برای گسترش دایره لغات خود (قسمت اول)


کانال 7 ای اس ال کانال 7 ای اس ال
٢,٢٢٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٣/١٤ (٥ سال قبل)

فرستادن