گزارش ذخیره

شرایط - درس گرامر انگلیسی


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩١/٠٣/٢١ (١١ سال قبل)

01:16 فرمولاسیون
02:32 صفر
03:48 شرط اول
05:15 شرط دوم
07:53 شرط سوم
08:59 موارد خاص
13:16 اشتباهات رایج

فرستادن