گزارش ذخیره

انگلیسی را مانند یک بومی یاد بگیرید


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٥/١٢ (٥ سال قبل)

00:15 مقدمه
03:50 سوال بپرس
05:04 صحبت کودک
07:11 صحبت کردن

فرستادن