گزارش ذخیره

14 اصطلاح عامیانه آمریکایی : درس واژگان انگلیسی


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠١/٢٦ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:53 A buck
02:53 sketchy
04:53 cool with
05:44 all I know
07:10 chit chat
08:04 all sorts of
09:02 meditation techniques
10:18 the last
11:35 thats just how it goes
12:48 fair shake
13:43 fighting the man
14:51 solid
15:48 نتیجه

فرستادن