گزارش ذخیره

گفتار غیر مستقیم (اظهارات) - درس انگلیسی | قسمت 1


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٣/٠٩/٢٦ (٩ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:05 گفتار غیر مستقیم یا گزارش شده
04:10 تغییرات تنش
07:25 نشانگرهای زمان
11:19 تمرینات

فرستادن