گزارش ذخیره

زندگی در شهرها نسبت به مناطق روستایی چقدر متفاوت است؟


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/١١/٢٨ (٤ سال قبل)

فرستادن