گزارش ذخیره

مطالعه زبان انگلیسی | تلفظ انگلیسی آمریکایی | چه چیزی باعث می شود انگلیسی آمریکایی به نظر برسد؟


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/١٠/٠٣ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:30 صحنه
01:05 تحلیل و بررسی
04:55 فشار
11:32 نمونه های استرس
15:39 از این لحظه

فرستادن