گزارش ذخیره

آیا برای نجات پنج نفر یک نفر را قربانی می کنید؟ - النور نلسن


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/١٠/٢٣ (٦ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن