گزارش ذخیره

بزرگترین ماشین دنیا چه می کند؟ - هنری ریچاردسون - زبان انگلیسی


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٧/١٤ (١ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن