گزارش ذخیره

کلماتی که بیش از حد استفاده می شوند در انگلیسی - واژگان خود را تقویت کنید!


کانال انگلیسی با جنیفر کانال انگلیسی با جنیفر
١,٠٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠١/٠٤ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:44 good
02:06 bad
03:31 nice
05:53 very, really
06:42 beautiful
07:39 There is/are...
09:19 great
09:55 important
10:44 happy

فرستادن