گزارش ذخیره

انگلیسی در کار - قسمت 16-20. بسیاری از واژگان و عبارات انگلیسی تجاری را یاد بگیرید!


کانال آموزش انگلیسی بی بی سی کانال آموزش انگلیسی بی بی سی
٤,٧١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/٢٨ (٨ ماه قبل)

فرستادن

قهوه - چالش واژگان
قهوه - چالش واژگان
٨ ماه قبل