گزارش ذخیره

آزمون: تلفظ آمریکایی در مقابل انگلیسی


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٥/٠١ (٥ سال قبل)

فرستادن