گزارش ذخیره

گفتن "SAID" را متوقف کنید: 8 کلمه ای که می توانید به جای آن استفاده کنید


کانال انگلیسی با ربکا کانال انگلیسی با ربکا
٣,١١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١٢/١٧ (١ سال قبل)

00:25 1. announce
01:18 2. mention
02:15 3. insist
03:39 4. deny
04:43 5. estimate
05:20 6. complain
06:20 7. report
07:12 8. claim
08:29 نتیجه

فرستادن