گزارش ذخیره

این ماهی مرکب می تواند پرواز کند... نه، واقعا - رابرت سیدال


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١٠/٢٢ (٣ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن