گزارش ذخیره

معضل اخلاقی: زندگی چه کسی ارزشمندتر است؟ - ربکا ال. واکر - زبان انگلیسی


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٨/١٧ (١ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن