گزارش ذخیره

راه هوشمندانه برای بهبود زبان انگلیسی | همایند را بیاموزید


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠١/٢٤ (٥ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:25 What is a collocation?
03:20 Make with a noun - food
04:13 Make with other nouns
08:16 Nouns not used with make
09:45 استراتژی یادگیری ترکیبی

فرستادن