گزارش ذخیره

10 کلمه ای که اشتباه تلفظ می کنید


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/١١/٠٤ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:22 February
02:36 Wednesday
03:35 Clothes
05:00 Height
06:07 Jewelry
07:00 Chocolate
10:29 Subtle

فرستادن