گزارش ذخیره

به زبان انگلیسی فکر کنید! جمله سازی انگلیسی را تمرین کنید و ترجمه را در ذهن خود متوقف کنید!


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٢/٠٩ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:50 جملات نمونه
03:16 جملات تصویری
04:23 جملات عکس
06:06 جملات ویدیویی

فرستادن