گزارش ذخیره

فعل to be - Are - اشکال جمع (we / you / they) | تمرین زبان انگلیسی


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٨/١٣ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:45 برای بودن - اشکال جمع
04:57 به سوالات پاسخ دهید

فرستادن