گزارش ذخیره

نکات تلفظ پایانی و املای انگلیسی | -er -ar -or -our -ure -re


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/١٢/١٠ (٦ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:34 صدای Schwa
02:58 نکات املایی

فرستادن