گزارش ذخیره

استفاده از "A LOT" را متوقف کنید! از این جایگزین ها استفاده کنید


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٤/٢٧ (٣ سال قبل)

00:00 آنچه که مردم بریتانیا به جای "a lot" استفاده می کنند
00:57 A great deal
01:10 Ample
01:33 Abundance
01:48 Why you need to know these alternatives
02:22 Enormously
02:38 Heaps
02:50 Legion
03:07 Loads
03:24 Masses
03:37 Myriad
04:00 Plenty
04:13 Plethora
04:32 Reams
04:48 Scads
04:59 Slew
05:41 Tons

فرستادن