گزارش ذخیره

دوره کامل گرامر انگلیسی - حالت معلوم و مجهول با تست و تکالیف


کانال شاو کانال شاو
١,٨٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٨/٢٠ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه دوره گرامر پایه انگلیسی- حالت معلوم و مجهول
00:31 جملات را به حالت مجهول تغییر دهید
03:03 تمرین اضافی حالت معلوم و مجهول
05:19 تشخیص حالت معلوم یا مجهول
08:01 تکالیف حالت معلوم / مجهول
08:46 حالت معلوم / مجهول با زمان های مختلف
09:29 تغییر جملات از حالت معلوم به جملات مجهول را مرور کنید
11:32 زمان های مختلف حالت حالت مجهول در زبان انگلیسی
13:31 تکلیف شماره 2 با حالت مجهول انگلیسی
14:12 مقدمه ای بر نحوه و زمان استفاده از حالت مجهول
14:39 از حالت مجهول برای تاکید بر گیرنده استفاده کنید
15:23 هنگامی که "فاعل" را نمی شناسیم از حالت مجهول استفاده کنید
15:50 هنگامی که "فاعل" مهم نیست از حالت مجهول استفاده کنید
16:24 زمانی که نمی خواهیم کسی را سرزنش کنیم از حالت مجهول استفاده کنیم
16:46 هنگامی که "فاعل" مشخص نیست از حالت مجهول استفاده کنید
17:09 از حالت مجهول در نوشتن آکادمیک استفاده کنید
17:53 تکالیف و امتحان حالت مجهول
18:38 مقدمه ای بر بررسی گرامر انگلیسی با حالت معلوم / حالت مجهول
19:17 مروری بر گرامر پایه جمله صوتی مجهول
21:28 تمرین حالت معلوم / حالت مجهول 1 - جای خالی را پر کنید
24:44 تمرین حالت معلوم / حالت مجهول 2 - اشتباه را پیدا کنید
26:34 تمرین حالت معلوم / حالت مجهول 3 – کدام جمله حالت مجهول است؟
28:33 تمرین حالت معلوم / حالت مجهول 4 - زمان ها را مطابقت دهید
31:02 تمرین حالت معلوم / حالت مجهول 5 - اشتباه را پیدا کنید
32:31 بررسی حالت معلوم / حالت مجهول - نوشتن آکادمیک
33:26 تکالیف و امتحان حالت معلوم / حالت مجهول

فرستادن