گزارش ذخیره

مکالمه کوتاه | عبارات و سوالات مفید برای مکالمه روزمره


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٥/٠٧ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:19 مکالمه کوتاه در مورد اخبار و امور جاری
02:46 تمرین مکالمه کوتاه @ هی بانو!
03:16 مکالمه کوتاه در رویدادهای اجتماعی یا شبکه ای
04:46 چگونه به مکالمه کوتاه خود پایان دهید

فرستادن