گزارش ذخیره

انگلیسی گیج کننده: LIE یا LAY؟ RAISE، RISE یا ARISE؟


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٤/١٢/٠٣ (٧ سال قبل)

فرستادن