گزارش ذخیره

لغات اولیه انگلیسی را برای تمیز کردن خانه خود بیاموزید


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٣/٠٨/١٤ (٨ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:40 Spill
01:30 Wipe
03:03 Scrub
04:35 Sweep
05:30 Vacuum
06:30 Mop
07:45 Shorthand

فرستادن