گزارش ذخیره

تفاوت بین این افعال انگلیسی چیست؟


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٦/٢٧ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:12 Think
02:29 collocations
06:12 believe
07:40 anticipate
09:40 Comparison
11:55 Quiz

فرستادن