گزارش ذخیره

انگلیسی را با فیلم و تلویزیون یاد بگیرید! | 5 نکته قدرتمند از یک استاد | انگلیسی راشل


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/١٢/١٤ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:00 نکته 1 در سطح خود کار کنید
01:24 نکته 2 از پخش کننده ویدیو استفاده کنید
02:33 نکته 3 از زیرنویس استفاده کنید
04:48 نکته 4 آن را مرور کنید

فرستادن

مکالمه انگلیسی | درس 1
مکالمه انگلیسی | درس 1
١٠ ماه قبل