گزارش ذخیره

10 فعل عامیانه بریتانیایی و افعال عبارتی | ماراتن زبان لینگودا


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠١/١٦ (٥ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:40 Fancy
03:29 Chat
04:32 Up for
05:00 Pop
06:04 On about
06:46 Faff around
07:51 Scoff
08:32 Crack on
09:25 Skive off

فرستادن