گزارش ذخیره

10 کلمه (پیشرفته) انگلیسی که احتمالاً اشتباه می کنید! | تلفظ و اشتباهات رایج


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/١٠/٢٨ (٥ سال قبل)

00:00 مقدمه
04:07 chaotically
05:13 prestigious
06:15 mischievous
07:23 triathlon
08:06 superfood
09:19 genre
10:39 espresso
11:49 نتیجه

فرستادن