گزارش ذخیره

-o_e، -oa، -ow | یاد بگیرید چگونه با تصاویر و مثال بخوانید


کانال انگلیسی آسان کانال انگلیسی آسان
٣٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٦/٢٣ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:19 o_e
01:23 oa
02:25 ow

فرستادن