گزارش ذخیره

5 اشتباه گرامری بسیار رایج در زبان انگلیسی


کانال پی او سی کانال پی او سی
١,٢١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٢/٣٠ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:37 Binomial pears
02:21 Negative verb
04:39 Both
07:24 Both Before
07:46 Subscribe
08:27 Although
09:12 Challenge

فرستادن