گزارش ذخیره

از این اشتباهات صحبت کردن در زبان انگلیسی اجتناب کنید!


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/٢٥ (٨ ماه قبل)

فرستادن