گزارش ذخیره

تمرین زمان های انگلیسی - تمرین گرامر


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩١/٠٦/٠١ (١١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:32 تمرین 1 فعل
06:03 فعل تمرین 2

فرستادن