گزارش ذخیره

اشتباهات رایج با «which»، «that»، «whose» و «what» | درس گرامر انگلیسی | ضمایر نسبی


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١٠/٢٩ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:43 ضمیر نسبی چیست؟
01:19 ضمیر نسبی "which"
02:42 آیا می توانیم به جای «that» از «which» استفاده کنیم؟
03:17 ضمیر نسبی «whose»
03:40 آیا می توانیم به جای «whose» از «whose» استفاده کنیم؟
04:30 حروف اضافه غیر از "of"
05:06 آیا می توانیم ضمیر نسبی را حذف کنیم؟
06:07 آیا «what» ضمیر نسبی است؟

فرستادن