گزارش ذخیره

چطوری: بازگشت به مجموعه اصول انگلیسی


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٤/١٦ (٦ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:00 چطور هستید
01:56 اوضاع چطوره
02:28 حال شما چطور است
03:05 چه خبر

فرستادن