گزارش ذخیره

سازماندهی فضای کار و نکات بهره وری من


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٦/٠٨ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:50 این جایی است که من کار می کنم
04:08 میز من
05:24 هدیه دادن
05:54 اولین نکته بهره وری من
06:43 دومین نکته بهره وری من
11:06 سومین نکته بهره وری

فرستادن