گزارش ذخیره

انگلیسی خود را ارتقا دهید: 12 صفت پیشرفته گیج کننده


کانال انگلیسی با ربکا کانال انگلیسی با ربکا
٣,١١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠١/١١ (١ سال قبل)

00:00 SAID
01:56 "economic" or "economical"
03:40 "imminent" or "eminent"
04:53 personal" or "personnel
06:19 "continuous" or "continual"
07:29 "historic" or "historical"
08:48 "childish" or "childlike"
11:28 1. "economic"
12:47 2. "economical"
14:20 3. "imminent"
15:24 4. "eminent"
16:06 5. "personal"
17:43 6. "personnel"
18:48 7 & 8. "continuous" & "continual"
21:24 9. "historic"
22:25 10. "historical"
23:34 11 & 12. "childish" & "childlike"

فرستادن