گزارش ذخیره

سخت مطالعه نکنید، هوشمندانه مطالعه کنید!


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/١١/٢٣ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
02:13 به صورت تکه تکه مطالعه کنید
04:59 SQ3R
08:00 محیط مطالعه
11:38 خلاصه

فرستادن