گزارش ذخیره

از گفتن "I'm Sorry!" خودداری کنید – به جای آن این را بگویید | 18 عبارات جایگزین رسمی و غیررسمی


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٨/٠٨ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:51 فرهنگ بریتانیا
01:35 عبارات عذرخواهی
07:46 عبارات رسمی
11:23 عبارات غیر رسمی

فرستادن