گزارش ذخیره

تلفظ اشتباه "ED" را متوقف کنید! | تلفظ کامل انگلیسی


کانال پاپا کانال پاپا
١,٥٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٩/٢٦ (٤ سال قبل)

02:23 The end sound
04:07 The dirt sound
04:53 The voiced sound
06:26 The unvoiced sound
07:58 The asked sound
09:07 Advice
10:17 Test time
11:18 Connected speech

فرستادن