گزارش ذخیره

اجتناب از 5 اشتباه در صحبت کردن به زبان انگلیسی


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/٢٤ (١ سال قبل)

فرستادن