گزارش ذخیره

10 فعل عبارتی تاپ با Bring | تمرین واژگان انگلیسی


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٣/٢٥ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:30 شماره 1
00:47 شماره 2
01:01 شماره 3
01:20 شماره 4
01:37 شماره 5
01:53 شماره 6
02:12 شماره 7
02:32 شماره 8
02:53 شماره 9
03:15 شماره 10

فرستادن