گزارش ذخیره

25 اصطلاح انگلیسی بدن - شکستن یک پا؟- پوست دندان؟


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٥/١٤ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:38 PDF رایگان
02:30 اصطلاح 1 - شکستن پا
12:03 مشق شب
13:06 بلوپرها

فرستادن