گزارش ذخیره

نحوه تعیین اهداف انگلیسی [و در واقع رسیدن به آنها!]


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١٠/٠٤ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:53 سوال
02:36 مراحل
08:44 اهداف
12:41 طرح

فرستادن