گزارش ذخیره

8 جمله سریع انگلیسی: آیا می توانید آنها را بگویید؟


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٨/٣٠ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:48 What do you think
02:33 Where did you get
05:12 Are you doing okay
06:43 Did you eat yet
09:24 Ill text you later
11:18 I dont get it

فرستادن