گزارش ذخیره

زمانی که برای مطالعه زبان ها دیر است


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/١٠/١٧ (٥ سال قبل)

فرستادن